Pôžičky - Fastfinanc.sk - Rýchle pôžičky pre Vás. Peniaze prostredníctvom internetu a SMS.

Pôžičky online, Rychle pozicky, pôžičky hneď, pozicky

Pôžičky - Fastfinanc.sk - Rýchle pôžičky pre Vás. Peniaze prostredníctvom internetu a SMS.

Pôžičky online, Rychle pozicky, pôžičky hneď, pozicky

Pôžičky - fastfinanc.sk - Rýchle OnLine pôžičky
PÔŽIČKY FASTFINANC | pôžičky prostredníctvom internetu
Vyplňte správne všetky požadované údaje !

*
*
*
*
*

Všeobecné podmienky registrácie

Tieto Všeobecné podmienky registrácie spoločnosti FASTFINANC, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) upravujú postup, práva a povinnosti spoločnosti a Klienta pri používaní systému Spoločnosti prístupného na webovej stránke Spoločnosti za účelom podávania žiadosti o pôžičku a uzavretia príslušnej zmluvy.

I. REGISTRÁCIA:

1.1. Klient uskutoční nasledovné:
a/ Do registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Spoločnosti, uvedie svoje údaje v rozsahu:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Rodné číslo
 • Číslo mobilného telefónu
 • E-mailová adresa
 • Číslo účtu
 • Adresa trvalého bydliska
 • Kontaktná adresa na doručovanie (pokiaľ je odlišná od trvalého bydliska)
 • Údaje o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave

b/ Uvedie svoj súhlas / nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zo strany Spoločnosti, potvrdí správnosť ním uvedených osobných údajov a taktiež uvedie svoj súhlas / nesúhlas s tým, aby Veriteľ za účelom priameho marketingu nakladal s jeho osobnými údajmi;

c/ Potvrdí registráciu a následne uhradí Registračný poplatok, ktorý musí byť uhradený len z osobného účtu Klienta, na ktorý si Klient želá poukázať Pôžičku. Povinné údaje pri platbe registračného poplatku: názov príjemcu, číslo účtu príjemcu, Variabilný symbol pozostávajúci z Rodného čísla, suma Registračného poplatku, Účel platby; Registračný poplatok sa nevracia.

d/ Vykonanie registrácie nezaväzuje Spoločnosť k tomu, aby bezpodmienečne poskytla požadovanú Pôžičku;

e/ Po zaplatení Registračného poplatku Spoločnosť zašle klientovi na E-mailovú adresu Klienta informáciu o aktivácií účtu. Klient povinný bez zbytočného odkladu zmeniť na svoje zvolené heslo. Tieto identifikačné údaje oprávňujú Klienta na vstup do Užívateľskej zóny Klienta.

II. POSTUP pri používaní Užívateľskej zóny Klienta

Klient, ktorý chce získať Pôžičku, podá Spoločnosti žiadosť o Pôžičku, ktorá môže byť podaná následným spôsobom:

1. Podanie Žiadosti o Pôžičku cez webovú stránku Spoločnosti:
1.1 Klient sa podrobne oboznámi s návrhom Zmluvy o pôžičke vyhotovenej na základe ním zadaných údajov o požadovanej pôžičke a ostatnými dokumentmi v Užívateľskej zóne Klienta, kde si zvolí Pôžičku, o ktorú má záujem, klikne na tlačidlo "Podať žiadosť" a následne svoj súhlas potvrdí zadaním VERIFIKACNÉHO KÓDU Klienta. Týmto úkonom sa považuje návrh na uzavretie Zmluvy o pôžičke (ktorý je súčasne žiadosťou o pôžičku) za podaný.

2. Klient si je vedomý a súhlasí s tým, že po potvrdení návrhu zmluvy o pôžičke vyhotoveného na základe ním zadaných údajov zadaním VERIFIKACNÉHO KÓDU Klienta, alebo zaslaním Kódu Žiadosti o Pôžičku podľa predchádzajúcich bodov tohto článku potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil so všetkými podmienkami poskytnutia pôžičky a zároveň vyjadruje skutočný záujem uzavrieť s Veriteľom Zmluvu o Pôžičke. Zmluva bude považovaná za uzavretú len v prípade, že Spoločnosť potvrdí jej uzavretie spôsobom uvedeným v bode 3.. tohto článku; Spoločnosť je oprávnená požadovať od Klienta dodatočné potvrdenie uzavretia Zmluvy o pôžičke a bez tohto potvrdenia je oprávnená odoprieť poskytnutie akéhokoľvek plnenia.

3. Poskytnutie Pôžičky:
3.1 Potom, čo Klient potvrdil návrh na uzavretie Zmluvy o pôžičke a Spoločnosť vyhodnotila platobnú schopnosť Klienta splatiť Pôžičku, sa Spoločnosť zaväzuje najneskôr do 24 hodín v pracovnom čase Spoločnosti (deň, kedy majú banky v Bratislave otvorené pre verejnosť v čase medzi 09.00 hod. až 16.00 hod.), oznámiť Klientovi svoje rozhodnutie o poskytnutí/ neposkytnutí Pôžičky, a to SMS správou zaslanou na Číslo mobilného telefónu Klienta. Ak Spoločnosť takýmto spôsobom schváli Pôžičku, Zmluva o Pôžičke je uzavretá dňom odoslania potvrdenia Spoločnosť o schválení Pôžičky Klientovi. Návrh na uzavretie zmluvy o pôžičke, ktorý bol Klientovi poskytnutý podľa ods. 2. týchto podmienok, sa oznámením Veriteľa o svojom rozhodnutí poskytnúť Pôžičku stáva zmluvou.
3.2 Po odoslaní potvrdenia Spoločnosti o poskytnutí Pôžičky, bude výška Pôžičky v zmysle návrhu zmluvy poukázaná na účet Klienta, z ktorého uhradil registračný poplatok a to bezhotovostným prevodom v zmysle Zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku, príp. na nový bankový účet, z ktorého Klient uhradil poplatok za zmenu údajov registrácie.
3.3 Spoločnosť nezodpovedá za oneskorene vykonané alebo neuskutočnené bankové prevody pri poskytnutí Pôžičky, ak toto bolo spôsobené zavinením banky alebo tretích osôb alebo z dôvodu poruchy spojenia.
3.4 Bankové poplatky za prevod peňažnej sumy Pôžičky poskytnuté na účet Klienta hradí Klient.

4. Podanie žiadosti o predĺženie
4.1 Klient môže podať žiadosť o zmenu Zmluvy o pôžičke, a to týmito spôsobmi:
4.2 Podanie Žiadosti prostredníctvom SMS-správy:
Klient zašle z Čísla mobilného telefónu Klienta žiadosť na telefónne číslo Spoločnosti prostredníctvom SMS-správy v tvare PREDLZENIEmedzeraCISLOmedzeraRODNÉCISLO, kde číslo predstavuje Dobu predĺženia, ohľadne ktorej zaplatil poplatok z predĺženia.
4.3 Podanie žiadosti cez e-mail
Klient zašle e-mailovú správu na e-mailovú adresu Spoločnosti, v ktorej predmete uvedie PREDLZENIE a v predmete správy alebo v texte uvedie dobu predĺženia, ohľadne ktorej zaplatil poplatok z predĺženia.
4.4 Podanie žiadosti prostredníctvom Užívateľskej zóny Klienta. Klient podá žiadosť o predĺženie učeným spôsobom v Užívateľskej zóne Klienta.
4.5 Ak Klient splnil všetky podmienky dohodnuté Zmluve, Veriteľ potvrdí schválenie žiadosti o predĺženie zaslaním SMS správy obsahujúcej príslušné potvrdenie.

III. ZMENA prihlasovacích a osobných údajov

1. Zmena prihlasovacích údajov:
1.1 Pri strate ID Klienta alebo Hesla Klienta, je Klient povinný zaslať z Čísla mobilného telefónu Klienta SMS správu s textom "Strateny" medzera RODNECISLO na telefónne číslo Veriteľa uvedené na webovej stránke Spoločnosti. Následne Spoločnosť zašle na Číslo mobilného telefónu klienta SMS správu s uvedením ID Klienta a na E-mailovú adresu Klienta pošle dočasné heslo.
1.2 Klient si musí bez zbytočného odkladu dočasné heslo zmeniť V Užívateľskej zóne Klienta v sekcii "Moje dáta".
1.3 V prípade záujmu o zmenu Čísla mobilného telefónu alebo E-mailovej adresy Klienta, je Klient povinný zaplatiť na účet Spoločnosti zo svojho osobného účtu poplatok vo výške 1- €. Ako variabilný symbol musí klient uviesť svoje rodné číslo (v tvare radu čísel bez znaku "/" a v poradí, v akom sú uvedené v rodnom čísle Klienta) a do textového poľa ako účel platby uviesť svoje nové číslo mobilného telefónu a/alebo e-mailovú adresu;

2. Zmena osobných údajov
2.1 Klient môže meniť svoje osobné údaje v Užívateľskej zóne Klienta v sekcii "Moje dáta", s výnimkou rodného čísla.
2.2 Pri zmene mena alebo priezviska, prípadne čísla preukazu totožnosti, musí Klient podať žiadosť o vykonanie zmeny údajov, a to v na adrese sídla Spoločnosti s predložením osobných dokladov pre overenie totožnosti a dokumentov, ktoré potvrdzujú zmenu údajov.
2.3 Pri zmene čísla bankového účtu je Klient povinný vykonať úhradu poplatku za zmenu registrácie vo výške 0,01 € z nového bankového účtu.
2.4 Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobenú zneužitím prihlasovacích a osobných údajov Klienta, ak sa dostali tretím osobám bez porušenia povinností Spoločnosti.

3. Informovanie Klientov
3.1 Informácie o Pôžičke budú klientovi poskytnuté po zaslaní SMS správy s textom INFO z Čísla mobilného telefónu Klienta na telefónne číslo Spoločnosti uvedené na webových stránkach Spoločnosti. Klient dostane v SMS správe informáciu o Pôžičke, ktorá je aktuálna v čase odoslania SMS správy.
3.2 Informácie o Pôžičke budú Klientovi k dispozícii taktiež v Užívateľskej zóne Klienta.

IV. SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov

4.1 Klient registráciou potvrdzuje, že Spoločnosť je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení oprávnená k tomu, aby spracúvala informácie a osobné údaje, ktoré jej Dlžník v súvislosti s registráciou na webovej stránke Spoločnosti, ako aj prípadne pri a po uzavretí Zmluvy poskytne, najmä identifikačné osobné údaje (t.j. titul, meno, priezvisko, trvalé príp. prechodné bydlisko, číslo OP príp. pasu, bankové spojenie a číslo účtu, údaje o zamestnaní, výške príjmu, vykonávaných zrážkach zo mzdy a pod.), rodné číslo (využitie rodného čísla Veriteľom najmä pre účely jednoznačnej identifikácie a presného spracovania v dátových súboroch), osobné údaje vypovedajúce o tom, či medzi Klientom a Spoločnosťou došlo k uzatvoreniu, príp. neuzatvoreniu zmluvy, osobné údaje vypovedajúce o ich finančných záväzkoch, ktoré vznikli, vzniknú, alebo môžu vzniknúť voči Veriteľovi v súvislosti so zmluvou a o plnení týchto záväzkov prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré vypovedajú o Klientovej bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke, osobné údaje spočívajúce v komunikačných adresách, elektronickom spojení, telefonickom spojení a ďalších, ktoré oznámili, alebo oznámia Spoločnosti kedykoľvek v období trvania zmluvy (spolu ďalej len "osobné údaje"). Klient zároveň v súvislosti so spracúvaním osobných údajov si je vedomý toho, že Spoločnosť je oprávnená k vyhotoveniu a archivácii fotokópie jeho dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, cestovného dokladu).

4.2 Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje najmä za účelom:
a) zisťovania bonity a platobnej morálky Klienta, zisťovania existencie a plnenia záväzkov Klienta voči iným subjektom a zabezpečenia týchto záväzkov, v súvislosti s elimináciou rizík poskytnutia pôžičiek osobám, ktoré neplnia svoje záväzky voči Veriteľovi resp. iným subjektom, príp. ďalších rizík vyplývajúcich z predmetu podnikateľskej činnosti Veriteľa,
b) vedenia štatistík Spoločnosti,
c) ponúkania produktov a služieb Spoločnosti, a to na jeho komunikačnej adrese, telefóne alebo elektronickou poštou prostredníctvom Internetu, poprípade iných kanálov umožňujúcich zabezpečený prenos dátových, textových, hlasových a obrazových správ,
4.3 Úhradou registračného poplatku Klient potvrdzuje poučenie o právach zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ako dotknutej osoby (najmä ale nielen právo súhlas odvolať, o možnosti rozhodnúť o spracúvaní osobných údajov, o práve požadovať informáciu o spracúvaných osobných údajov) a že osobné údaje poskytol dobrovoľne.
4.4 Klient dáva Veriteľovi súhlas podľa ods. 4.1., 4.2., 4.3. na dobu od vykonania registrácie, počas platnosti zmluvy a na dobu 3 rokov po úplnom vyrovnaní všetkých záväzkov voči Spoločnosti, pokiaľ osobitné predpisy ukladajúce Spoločnosti povinnosti uchovávať dokumentáciu obsahujúce osobné údaje neupravujú dlhšiu lehotu na uchovávanie týchto dokladov. Klient môže udelený súhlas písomne odvolať v prípade, že Spoločnosť spracúva jeho osobné údaje v rozpore a nad rámec udeleného súhlasu alebo v rozpore s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť okamihom úplného vyrovnania všetkých záväzkov Klienta voči Spoločnosti.
4.5 Zaplatením registračného poplatku Klient vyjadruje súhlas s tým, že z dôvodu bezpečnosti môžu byť telefonické hovory v telefónnom centre Spoločnosti automaticky nahrávané a prípadne použité ako dôkaz v prípade reklamácie alebo sporu.

Súhlas s týmito podmienkami vyjadruje Klient zaplatením registračného poplatku. Súhlas je zopakovaný potvrdením návrhu na uzavretie zmluvy o pôžičke podľa týchto Všeobecných podmienok registrácie.

"Vzhľadom k legislatívnym zmenám týkajúcich sa poskytovania spotrebiteľských úverov/pôžičiek spoločnosť pozastavila poskytovanie nových pôžičiek."


* Potvrdzujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
Pre oboznámenie sa so všeobecnými podmienkami Zmluvy o pôžičke kliknite tu
* Prečítal(a) som si a súhlasím s podmienkami Zmluvy o pôžičke
* Potvrdzujem, že osobné údaje sú správne
Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje,
boli použité na priamy marketing spoločnosti *
 

 Stlačením tlačítka "Odoslať registráciu 1/3" pokračujte v registrácii.


Pre možnosť vybavenia pôžičky je nutné uhradiť registračný poplatok 0,01 € prevodom z Vášho účtu.
Podrobné informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku vrátane čísiel našich účtov sa Vám zobrazia v 3 kroku registrácie a zároveň Vám ich zašleme mailom na adresu zadanú pri registrácii. Registračný poplatok je jednorazový a slúži pre potvrdenie Vášho bankového účtu. Po prijatí platby Vám aktivujeme prístup do klientskej zóny, odkiaľ môžete odoslať Žiadosť o pôžičku. O schválení (zamietnutí) pôžičky Vás budeme informovať formou mailu. Po schválení Vám finančné prostriedky v požadovanej výške zasielame na Váš účet.

Pôžičky FASTFINANC s.r.o.


Zaregistrujte sa
 • Pracovné dni 
  od 8:00 do 17:00 hod.
 • Víkendy a dni pracovného
  pokoja - zatvorené

Žiadosti o pôžičku podané mimo pracovnú dobu vybavujeme prvý pracovný deň po dni voľna.

Európska Banka | 31.05.2016

> 1 Eur = 1.1139 USD kurz
> 1 Eur = 123.85 JPY kurz
> 1 Eur = 1.9558 BGN kurz
> 1 Eur = 27.021 CZK kurz
> 1 Eur = 7.4369 DKK kurz
> 1 Eur = 0.76125 GBP kurz
> 1 Eur = 313.81 HUF kurz
> 1 Eur = 4.3940 PLN kurz
> 1 Eur = 4.5033 RON kurz
> 1 Eur = 9.2830 SEK kurz
> 1 Eur = 1.1058 CHF kurz
> 1 Eur = 9.3025 NOK kurz
> 1 Eur = 7.4848 HRK kurz
> 1 Eur = 73.3946 RUB kurz
> 1 Eur = 3.2932 TRY kurz
> 1 Eur = 1.5504 AUD kurz
> 1 Eur = 4.0148 BRL kurz
> 1 Eur = 1.4524 CAD kurz
> 1 Eur = 7.3314 CNY kurz
> 1 Eur = 8.6537 HKD kurz
> 1 Eur = 15199.17 IDR kurz
> 1 Eur = 4.2847 ILS kurz
> 1 Eur = 74.7865 INR kurz
> 1 Eur = 1326.59 KRW kurz
> 1 Eur = 20.5769 MXN kurz
> 1 Eur = 4.5865 MYR kurz
> 1 Eur = 1.6624 NZD kurz
> 1 Eur = 52.053 PHP kurz
> 1 Eur = 1.5384 SGD kurz
> 1 Eur = 39.800 THB kurz
> 1 Eur = 17.5673 ZAR kurz